RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2012 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2013.

Primeiro. Bases reguladoras da axuda ás persoas inquilinas

As bases reguladoras da axuda ás persoas inquilinas prevista nesta convocatoria están reguladas no título IV, en particular, a súa regulación especifica no capítulo III (artigos 43 ao 46) do Decreto 84/2010, do 27 de maio, polo que se regula o Programa Aluga, para o fomento do aluguer no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 103, do 2 de xuño; corrección de erros DOG nº 114, do 17 de xuño).

Segundo. Obxecto

O obxecto desta resolución é proceder á convocatoria no exercicio 2013, en réxime de concorrencia non competitiva, da axuda ás persoas inquilinas para o financiamento parcial da renda prevista no Decreto 84/2010, do 27 de maio.

Terceiro. Orzamento

1. A aplicación do estado de gastos dos orzamentos xerais da comunidade autónoma para os exercicios 2013 e 2014, onde figuran os créditos con cargo aos cales serán atendidas as solicitudes de axuda ás persoas inquilinas para o financiamento parcial da renda, así como o importe máximo das subvencións que se poderán outorgar no exercicio 2013 e a contía máxima que se poderá imputar ao exercicio orzamentario 2013 e ao de 2014, son as seguintes:

DOG N.º 247