ORDE do 21 de decembro de 2012 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlles a axuda de matrícula aos estudantes universitarios que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no anexo II desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/da bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2012

DOG N.º2