Programa de axudas de comedor escolar do Concello de Redondela

O Concello de Redondela presenta a nova convocatoria que ten por obxecto a concesión de subvencións, para o cursoescolar 2016-2017 ás unidades familiares e de convivencia cuxas/os menores esteanescolarizadas/os en centros públicos situados no municipio de Redondela, cursen o 2ºciclo de Educación Infantil ou Educación Primaria e fagan uso do servizo de comedor

escolar.