Subvencións para familias do alumnado de educación infantil

O Concello de Pontevedra, por Decreto da Alcaldía do 2 de xuño de 2008 prestou aprobación as
Bases Reguladoras do procedemento de concesión de axudas municipais para a adquisición de material
escolar para o alumnado de Educación Infantil, curso 2008/2009, con destino a familias con dificultades
socio-económicas,
sendo o texto íntegro das mesmas o seguinte:

BOP 17/06/08