Programas de garantía social en centros públicos para o curso 2007-2008

Resolución do 27 de novembro de 2007, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se modifica a autorización dos programas de garantía social en centros públicos para o curso académico 2007-2008.

En virtude da habilitación normativa que figura na Orde do 5 de maio de 1997 pola que se regulan os programas de garantía social na Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa ditou a Resolución do 12 de xuño de 2007 pola que se autorizan os programas de garantía social en centros públicos para o curso 2007-2008.

Dada a evolución da demanda destes programas nos centros públicos autorizados, cómpre adecuar a oferta actual e proceder á ampliación do número de programas autorizados, de conformidade coa proposta da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais.

Por todo isto, esta dirección xeral
RESOLVE:
Autorizar a ampliación da oferta de programas de garantía social para o curso 2007/2008 en centros públicos, segundo os datos que figuran no anexo desta resolución.
DOG 14/12/07