Oferta de ciclos formativos para persoas adultas para o curso 2008/09

Orde do 3 de xuño de 2008 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2008-2009.

Artigo 1º.-Actualizar a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, na modalidade presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2008-2009, segundo se relaciona no anexo desta orde, que serán cofinanciados polo Fondo Social Europeo nun 80 % para gastos de funcionamento e de profesorado.

Artigo 2º.-Exixir un mínimo de cinco solicitudes de matrícula admitidas por cada centro educativo e para cada un dos módulos formativos de grao medio ou superior. Un número menor de solicitudes precisa a autorización expresa da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais para pór en funcionamento este ensino e, mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar ningunha matrícula. A condición do número mínimo de alumnos ou alumnas débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa preinscrición.

DOG 27/06/08