Libros de texto 2006-2007

Orde do 23 de maio de 2006 pola que se convoca e regula o programa de gratuidade de libros de texto e materiais curriculares en centros sostidos con fondos públicos para os niveis obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2006/2007.
O programa de gratuidade será de aplicación a todos os centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para que lle faciliten ao alumnado de ensino obrigatorio, mediante o sistema de préstamo, os libros de texto das distintas áreas do currículo establecidas para os cursos que se citan no punto terceiro desta orde, de acordo coas áreas que curse cada alumno/a e coa relación de libros de texto incluídos no programa de gratuidade publicada no taboleiro de anuncios do centro, segundo o que se estableza na orde pola que se publique o calendario escolar para o curso 2006/2007 nos centros escolares sostidos con fondos públicos.

Será beneficiario do programa todo o alumnado que curse o ensino obrigatorio en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o previsto no punto terceiro desta orde.

A participación de cada alumno/a no programa ten carácter voluntario.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Mais información DOG