Plan xeral de actuación da Inspección Educativa en Galicia

Resolución do 26 de outubro de 2010 pola que se publica o Plan xeral de actuación da Inspección Educativa na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2010-2011.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, sinala no seu artigo 148, punto 2, que lles corresponde ás administracións públicas competentes ordenar, regular e exercer a inspección educativa dentro do respectivo ámbito territorial e encoméndalle á Inspección Educativa as funcións recollidas no título VII, capítulo II.


DOG N.º215