Centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010-2011.

Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se autorizan, con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010-2011.

De conformidade co establecido no artigo 16 da orde desta consellería do 30 de xuño de 2010 (DOG do 6 de xullo) pola que se regulan, con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010-2011, esta consellería


RESOLVE:

Primeiro.-Autorizar os centros plurilingües que se relacionan no anexo desta orde.

DOG 15/11/2010

CENTROS_PLURI.pdf