ILES EUROPA

BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN DOS BENEFICIARIOS DO PROXECTO “ILES EUROPA”
DENTRO DA CONVOCATORIA «ÁMBITO DO APRENDIZAXE PERMANENTE» PROGRAMA LEONARDO — CONVOCATORIA 2008 MOVILIDADE
OBXECTO DA CONVOCATORIA
As presentes bases regulan os procedementos selectivos para cubrir as prazas de alumnos/as para a
participación como beneficiario das accións do proxecto ILES EUROPA de acordo as accións a iniciar
no ano 2009 de acordo có seguinte:

Máis información BOP (22/6/09) en Pontevedra