Desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos de Galicia

Resolución do 18 de maio de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao ano 2009.

DOG N.º 104