Convocatoria de axudas para as familias con carencias graves

Orde do 11 de febreiro de 2009 pola que se establecen e convocan axudas de prevención e apoio a familias en situacións carenciais graves para a preservación dos menores no seu medio.

 A finalidade destas axudas é proporcionar apoio económico e profesional ás familias para garantirlles
a atención adecuada aos seus fillos e favorecer que permanezan no seu medio, evitando os riscos de
desestruturación familiar, así como facilitarlles ás unidades familiares a adquisición de habilidades de
atención, coidado e educación dos menores así como a capacidade de autoorganización do núcleo familiar.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas as unidades familiares con fillos maiores de tres anos e
menores de idade que estean en circunstancias de risco social e precisen apoios económicos para satisfacer
as súas necesidades básicas e evitar a desestruturación familiar.
Para os efectos desta orde enténdese por unidade familiar a formada por pais e fillos menores de 18
anos ou a formada por pais e fillos menores de 18 anos e maiores de 18 con grao de minusvalidez recoñecido
superior ou igual ao 33%.
Do mesmo xeito, entenderase por unidade familiar a conformada polos ascendentes ata 2º grao que, por
vía xudicial, teñan outorgada a tutela ou garda e custodia e os menores respecto dos cales a exerzan.
No caso de unidades familiares monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros
que compoñen a unidade familiar.

Contía das axudas

A contía mínima e máxima da axuda está comprendida entre 100 € e 500 € mensuais por cada
unidade familiar, sen que en ningún caso poida superarse a contía de 150 € por fillo.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia


DOG 26/2/09