Concurso,que é para ti o Valedor do Pobo?

Destinatarios.

Poderán participar os alumnos de ensino secundario dos centros galegos docentes, públicos, concertados e privados baixo a dirección daqueles profesores que procedan a supervisar os seus traballos.

No concurso non se poderá participar individualmente. Haberá que facelo formando un grupo/clase guiado por un profesor coordinador.

Cada centro poderá participar cun máximo de dous grupos/clase de ensino secundario.
DOGA 19/1/09