Competencias do Consello Escolar

O Consello Escolar do centro terá as seguintes competencias:

a) Aprobar e avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da presente Lei.
b) Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro sen prexuízo das competencias do Claustro de profesores, en relación coa planificación e organizazción docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.
d) Participar na selección do director do centro nos termos que a presente Lei establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo directivo. Se é o caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous tercios, propoñer a revogación do nomeamento do director.
e) Decidir sobre a admisión de alumnos con suxeición ao establecido nesta Lei e disposicións que a desenvolvan.
f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque atéñanse á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, por instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, se é o caso, as medidas oportunas.
g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
h) Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar e aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co establecido no artigo 122.3.
i) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.
j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.
k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a pedimento da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.
1) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola administración Educativa.

                                                                                   Lei orgánica 2/2006

                                                                                  (BOE 106, do 4-5-2006)