Código de autorregulación da Televisión

Esta última ligazón conecta cun formulario on-line da CEAPA (Confederación de Asociacións de APA de Centros Públicos de España)
En decembro de 2004 os operadores de televisión con cobertura estatal, Televisión Española, Antena 3, Telecinco e Sogecable, chegaron a un compromiso de autorregulación sobre contidos televisivos e infancia. Este compromiso concrétase nun Código no que se establecen unha serie de principios xerais para garantir o respecto dos dereitos fundamentais dos menores que participen na programación televisiva, fomentar o control parental e evitar determinados contidos televisivos non aptos para menores en horario infantil.


O código de autorregulación adoptado polas televisións foi recoñecido polo Goberno mediante a sinatura dun Acordo entre estas e o propio Goberno.

Ademais do marco horario que vai dende as 06:00 da mañá ata as 22:00 horas, establecido pola Lei vixente de 24/1994, onde se garante a protección dos menores, considerouse conveniente diferenciar entre o público infantil e o xuvenil, de tal maneira que o Código establece unhas determinadas bandas horarias de protección reforzada para o público infantil, entendendo por tal aos menores de trece anos. Así, as televisións asinantes do código comprométense a evitar a emisión de contidos inadecuados para eses menores nestas franxas horarias.

 
Banda horaria de protección da infancia e a xuventude

 
As bandas de protección da infancia e a xuventude en televisión quedan establecidas polo Código da seguinte maneira:

 
    * Banda horaria de protección xeral: De 6:00 da mañá ata as 22:00 horas a programación NO PODERÁ INCORPORAR CONTIDOS NON RECOMENDADOS PARA MENORES DE 18 ANOS.

     * Banda horaria de protección reforzada: Nas seguintes bandas horarias a programación NO PODERÁ INCORPORAR CONTIDOS NON RECOMENDADOS PARA MENORES DE 13 ANOS.
         1. De luns a venres: de 08:00 a 9:00 e de 17:00 a 20:00 horas.
         2. Sábados e domingos: entre as 9:00 e as 12:00 horas.
         3. Será de aplicación a banda de protección horaria de sábados e domingos aos seguintes días:
                * 1 e 6 de xaneiro
                * Venres Santo
                * 1 de maio
                * 12 de outubro
                * 1 de novembro
                * 6, 8 e 25 de decembro
 
Sinalización dos programas
 
As televisións asinantes do código, á vez, incrementan a sinalización dos programas para facilitar o control parental, de tal maneira que a sinalización advertirá aos pais e nais dunha serie de categorías de idades nas que se advertirá da adecuación dos ditos contidos para os menores con maior detalle que as bandas deseñadas polo código, de acordo cos seguintes criterios:

    * ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA A INFANCIA

    * PARA TODOS OS PÚBLICOS

    * NON RECOMENDADO PARA MENORES DE 7 ANOS (NR 7)

    * NON RECOMENDADO PARA MENORES DE 13 ANOS (NR 13)

    * NON RECOMENDADO PARA MENORES DE 18 ANOS (NR 18)

 Con esta medida preténdese a preservación de determinados contidos nas bandas horarias protexidas e, sobre todo, a mellora e incremento do sistema de cualificación e sinalización da programación, como mellor modo de dotar os pais ou titores dunha ferramenta eficaz para que poidan exercer a súa responsabilidade de controlar os contidos televisivos seguidos polos menores ó seu cargo.
 
Órganos de control e seguimento do código
 
Para o seguimento e control do código acórdase a creación de dous órganos, o Comité de Autorregulación e a Comisión Mixta de Seguimento:

O Comité de Autorregulación esta formado polos operadores de televisión asinantes do código, as produtoras de contidos televisivos e periodistas, e as súas funcións son:

    * Emitir ditames relativos ás dúbidas presentadas polos operadores de televisión adheridos ao código sobre a adecuación de determinados contidos ás normas nel establecidas. O Comité de Autorregulación elaborará un procedemento para a tramitación das dúbidas que puidesen presentarse.

    * Emitir ditames relativos ás queixas ou reclamacións presentadas por asociacións de pais, educadores, de xuventude e infancia e consumidores e usuarios con implantación en todo o territorio español. O Comité de autorregulación elaborará un procedemento para a tramitación das reclamacións que puidesen presentarse.

    * Eses ditames deberán concluír cunha das seguintes recomendacións:

          ou Non se aprecian inconvenientes para a emisión.

          ou Aprécianse inconvenientes que deben ser emendados no sentido que se indique

          ou A emisión non pode producirse no tramo horario de protección reforzada.

          ou A emisión só pode efectuarse en horario non protexido.

    * Elaborar informes de actividade periódicos que se lle remitirán á Comisión Mixta de Seguimento.

A Comisión Mixta de Seguimento, da que forma parte CEAPA atópase formada por unha representación paritaria de membros do Comité de Autorregulación con catro e de organizacións representativas da infancia, os pais e nais e dos consumidores e usuarios. Xunto a esta representación paritaria a Administración estará presente, con voz pero sen voto, asumindo a Secretaría da Comisión.

A Comisión Mixta de Seguimento do código reunirase de forma ordinaria cunha periodicidade trimestral, e de forma extraordinaria en calquera momento, por pedimento de, cando menos, catro dos seus membros. Nas sesións desta Comisión daráselle conta da aplicación do código no período precedente e avaliarase o seu cumprimento por cada un dos operadores de televisión. As súas funcións son:

    * Velar polo correcto cumprimento do código.

    * Analizar os aspectos relacionados coa aplicación do código.

    * Emitir ditames, que poderán facerse públicos, sobre as cuestións propostas e adoptar as resolucións que estime pertinentes.

    * Emitir un informe anual, que será público, sobre os resultados da aplicación do código.

    * Colaborar co Comité de Autorregulación trasladándolle as suxestións e queixas que se desen en relación cos contidos televisivos e os menores, para a adopción por parte dos adheridos ao código das medidas oportunas no marco do establecido nel.

* Poñer unha Reclamación por incumprimento do Código