Calendario para celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros públicos

O obxecto desta disposición é fixar as datas para a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros docentes sostidos con fondos públicos, así como ditar instrucións para o seu desenvolvemento.

As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar celebraranse entre os días 24 e 28 de novembro de 2008, ambos os dous incluídos. Non obstante, co fin de fomentar a participación de todos os sectores implicados, é desexable que, dentro das posibilidades de cada centro, a xunta electoral fixe unha única data para as votacións correspondentes.

DOGA 18/09/2008