Axudas para financiar actividades de confederacións,federacións e centros de educación especial

Orde do 2 de abril de 2008 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2008.

Coa finalidade de apoiar e potenciar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial mediante a subvención dos gastos ocasionados polas citadas actividades, así como os derivados da xestión administrativa, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das instalacións, esta consellería

DISPÓN:
Primeiro.-Faise pública a convocatoria de axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de pais de alumnos legalmente constituídas e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial, desde o 1 de xaneiro de 2008 ata o prazo límite de xustificación de gastos.

Segundo.-O procedemento da concesión das subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, podendo solicitar estas axudas as federacións e confederacións de pais de alumnos así como as asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial que, con anterioridade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, estean inscritas no censo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Terceiro.-O importe que se distribuirá nesta convocatoria de axudas será de oitenta e seis mil sesenta a un euros con corenta e dous céntimos (86.061,42 euros), dos que trinta e sete mil setecentos corenta euros (37.740 euros) proceden de fondos propios da comunidade autónoma e corenta e oito mil trescentos vinte e un euros con corenta e dous céntimos (48.321,42 euros) do Ministerio de Educación y Ciencia para esta mesma finalidade. Non obstante, o importe destas axudas poderá incrementarse se, antes da publicación da resolución de concesión no Diario Oficial de Galicia, se recibise outra transferencia do Ministerio de Educación y Ciencia para esta mesma finalidade, e así se publique no Diario Oficial de Galicia.

O pagamento das axudas efectuarase con cargo á partida 09.02.423A.4810 dos orzamentos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o ano 2008.

Cuarto.-As axudas van destinadas tanto para a realización de actividades como para sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das instalacións que se orixinen no período subvencionado.
DOG 10/04/08