Axudas familias con carencias graves

Orde do 3 de xaneiro de 2007 pola que se establecen e convocan axudas de prevención e apoio a familias en situacións carenciais graves para a preservación dos menores no seu medio.
DOG Preme aqui

Poderán ser beneficiarios destas axudas as unidades familiares con fillos menores de idade que se atopen en circunstancias de risco social e precisen de apoios económicos para satisfacer as súas necesidades básicas e evitar a desestruturación familiar.

Para os efectos desta orde enténdese por unidade familiar a formada por pais e fillos menores de 18 anos ou a formada por pais e fillos menores de 18 anos e maiores de 18 con grao de minusvalidez recoñecido superior ou igual ao 33%.

A contía mínima e máxima da axuda está comprendida entre 100 euros e 500 euros mensuais por cada unidade familiar, sen que superen a contía de 150 euros por fillo. A determinación da contía total da axuda que se vai conceder por unidade familiar establecerase en función das circunstancias económicas e sociais que concorran en cada caso e abranguerá o ano 2007.

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.