AXUDAS CULTURA

Orde do 31 de maio de 2006 pola que se convocan subvencións a particulares, asociacións e institucións culturais para a realización de actividades culturais.
Os que desexen acollerse a esta orde deberán presentar a correspondente solicitude no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Ver DOG

É obxecto desta orde fixar, para o exercicio de 2006, o réxime de concesión de subvencións para a realización de programas ou actividades culturais concretas polas asociacións e fundacións sen ánimo de lucro e particulares que sexan solicitadas á Consellería de Cultura e Deporte, conforme o procedemento que a continuación se establece.

A contía de cada subvención non poderá superar a cantidade de doce mil euros (12.000 €).