AXUDAS

 Orde do 18 de abril de 2006 pola que se convocan axudas económicas dirixidas ás asociacións e fundacións con fins pedagóxicos e sen ánimo de lucro, legalmente constituídas, para a realización de actividades organizadas co alumnado e coas familias da Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano 2006, e se aproban as súas bases reguladoras.
 
 

As asociacións e fundacións interesadas deberán dirixir as súas solicitudes, segundo o modelo que figura no anexo I, á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela.

O prazo para a presentación de solicitudes será de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Financiaranse prioritariamente aquelas actividades de formación, como congresos, xornadas, cursos, olimpíadas e rallys, que versen sobre os seguintes temas:
a) Actividades relacionadas con áreas curriculares.
b) Contidos transversais do currículo.
c) Atención á diversidade.
d) Atención ao alumnado inmigrante