Avaliación na educación primaria

Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria
na Comunidade Autónoma de Galicia.
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 20 que a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado de educación primaria será continua e global e que terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas.
DOG 30/11/07