Avaliación diagnóstica en Galicia

Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia.
Excepcionalmente, a realización da proba da avaliación diagnóstica correspondente ao curso
2008-2009
, terá lugar o día 21 de outubro de 2009. As competencias básicas obxecto de avaliación serán a
competencia en comunicación lingüística e a competencia matemática, tanto en educación primaria como
en educación secundaria obrigatoria.

DOG 23/2/09