Admisión de alumnado en ciclos formativos de formación profesional

Resolución do 3 de xuño de 2008 pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas e programas de cualificación profesional inicial para o curso académico 2008-2009.

O Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu título V os criterios de admisión nos ciclos formativos de graos medio e superior de formación profesional específica.

A Orde do 5 de xuño de 2007, pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas, na súa disposición derradeira primeira autoriza a Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais para ditar as normas precisas para o seu desenvolvemento, así como para fixar prazos diferentes aos previstos nesta orde para a admisión de solicitudes e para a formalización de matrícula.

A Orde do 13 de maio de 2008, pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu capítulo IV o procedemento de acceso e matriculación do alumnado que desexe cursar este tipo de ensinanzas.

Na súa virtude, esta dirección xeral,
RESOLVE:
I. Admisión a ciclos formativos.
Primeiro.-Prazo de presentación de solicitudes de admisión e documentación.
1. Con independencia do réxime solicitado, ordinario ou de persoas adultas, e consonte o disposto na Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas, os prazos de presentación de solicitudes de admisión para o curso 2008-2009 serán os seguintes:

a) O prazo ordinario será do 17 de xuño ao 2 de xullo, ambos incluídos.
b) O prazo extraordinario abranguerá desde o día 1 ao 12 de setembro, ambos incluídos.

DOG 12/06/08