Quen ten que facerse cargo de reparacións e mantemento nos centros?

Tras a entrada en vigor da LOE (2006), especificamente do establecido na disposición adicional décimo quinta, estableceuse un reparto de responsabilidades entre autoridades educativas e municipais en cuestións de infraestruturas para a xestión conxunta (Ver abaixo). A posterior reforma desta lei a través da LOMCE non alterou este punto.

Como concreción destas disposicións, fíxose necesario directrices ao conxunto de materias acordadas entre as comunidades autónomas e as corporacións locais de todo o estado. Este acordo foi desenvolvido a través dunha comisión mixta entre ambas administracións ao que se lle deu o nome de “pacto local”.

En Galicia e desde o ano 2007 existe un acordo que desenvolve o contido do chamado “pacto local” entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP, en representación de todos os concellos galegos. En virtude dos compromisos asumidos

Correspóndelle á Consellería de Educación

 1. Os gastos derivados da subministración de combustible , gasóleo C a todos os CEIP, CEP
 2. Os gastos derivados da limpeza, cando esta estivese a cargo de empresas externas ao concello

Correspóndelle á FEGAMP (quérese dicir “Concello”) respecto dos centros de ensino primario que son de titularidade municipal

Obras de reparación, conservación e mantemento en interior

 • pintura
 • reparación de carpintería
 • reposición de portas e outros elementos de carpintería
 • manillas de portas
 • cristais rotos
 • reposición de bombillas
 • fallos de electricidade
 • roturas de tuberías
 • fallos en caldeira
 • limpeza fosas sépticas

Obras de reparación, conservación e mantemento en exterior

 • goteiras no tellado, limpezas de canalón, reposición de canalóns e baixantes
 • pintura
 • reposición de cristais
 • limpeza e axardinamento de zonas exteriores e de patios de xogos
 • conservación e reposición de xogos para alumnos de infantil
 • desatoamento de conducións de auga
 • conservación dos cerres perimetrais, portas de acceso, etc. que impidan o libre acceso desde ou para o exterior.

Recoméndase unha

Revisión anual periódica do estado de conservación do edificio co fin de evitar actuacións con carácter de urxencia.

====

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)-Texto consolidado

Disposición adicional decimoquinta.

Municipios, corporaciones o entidades locales.

1. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones públicas.
En lo que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimientos de consulta y colaboración con sus federaciones o agrupaciones más representativas.

2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa correspondiente.

3. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deban afectar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que se hallen ubicados centros de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, dependientes de las Administraciones educativas, para impartir educación secundaria o formación profesional, asumirán, respecto de los mencionados centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan ostentar los municipios respectivos. Lo dispuesto no será de aplicación respecto a los edificios escolares de propiedad municipal en los que se impartan, además de
educación infantil y educación primaria o educación especial, el primer ciclo de educación secundaria obligatoria. Si la afectación fuera parcial se establecerá el correspondiente convenio de colaboración entre las Administraciones afectadas.

4. Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.

5. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios de colaboración con las corporaciones locales para las enseñanzas artísticas. Dichos convenios podrán contemplar una colaboración específica en escuelas de enseñanzas artísticas cuyos estudios no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica.

6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento para el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de las autoridades municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades derivadas de la programación de las actividades de dichos centros.

7. Las Administraciones educativas, deportivas y municipales, colaborarán para el establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los municipios.