Obter un CIF para a asociación

Unha vez que a asociación foi aprobada, pódese obter o C.I.F. Pódese solicitar un C.I.F. provisional inmediatamente despois de ter presentado a documentación no Rexistro de Asociacións entregando unha copia da documentación na Delegación de Facenda.Unha vez que se aproben os Estatutos hai que solicitar o C.I.F. definitivo.

O C.I.F. é preciso para calquera trámite legal como, por exemplo, para poder abrir unha conta bancaria a nome da Asociación.
A documentación necesaria para solicitar o C.I.F. é a seguinte:
1- Cumplimentar o impreso oficial que será facilitado pola Delegación de Facenda.
2- Fotocopia do D.N.I. do representante da Asociación que vaia asinar.
3-Fotocopia da Acta Fundacional.
4-Fotocopia dos Estatutos selados polo Rexistro de Asociacións coa dilixencia de aprobación.

Se a Asociación cambia de domicilio social, ou denominación, é necesario realizar o mesmo trámite na Delegación de Facenda.

Para a apertura dunha conta bancaria é necesario presentar una copia dedos Estatutos rexistrados e o C.I.F., cunha Acta da Asociación do seguinte tipo:

(ACTA MODELO PARA A APERTURA DE CONTA BANCARIA)

ASOCIACIÓN (nome)…………………………………………………………………………….
Sede social: (domicilio)………………………………………………………………………………

…………….., a ……….de ……………………………… de ………..

Reunida a Xunta Directiva da Asociación, en sesión ordinaria o día……………………………., acorda por unanimidade, e conforme aos sus Estatutos, o delegar nos  membros da xunta Directiva (normalmente  ábrese a nome do tesoureiro e do presidente/a dla asociación) que a continuación se citan, para a apertura dunha conta corrente a nome  desta Asociación na Caixa

Banco………………………………………………………………………..

Sendo necesario a sinatura das seguintes persoas para poder efectuar as operacións:

TITULAR 1
NOME E APELIDOS
CIF
DOMICILIO

Autorizados, para as operacións.
Titular 1
Nombre
N.I.F.
Domicilio
Titular 2
Nombre
N.I.F.

Domicilio
Y para que conste a los efectos oportunos, D./Dña.
……………………………………………………………. como Secretario/a de la Asociación
firmo la presente Acta.
Fdo. EL/LASECRETARIO/A VºBº EL/LA PRESIDENTE/A

Y para que conste a los efectos oportunos, D./Dña.
……………………………………………………………. como Secretario/a a Asociación
firmo la presente Acta.
Asdo.O/A SECRETARIO/A        VºBº O/A PRESIDENTE/A