CIF Asociación

Unha vez que a asociación foi aprobada, pódese obter o CIF .Pódese solicitar un CIF provisional inmediatamente despois de ter presentado a documentación no Rexistro de Asociacións,
entregando unha copia da documentación na Delegación de Facenda.Unha vez que se aproben os Estatutos hai que solicitar o C.I.F. definitivo.

O C.I.F. é preciso para calquera trámite legal como, por exemplo, para poder abrir unha conta bancaria a nome da Asociación.
A documentación necesaria para solicitar o C.I.F. é a seguinte:
1- Cumplimentar o impreso oficial que será facilitado pola Delegación de Facenda.
2- Fotocopia do D.N.I. do representante da Asociación que vaia asinar.
3-Fotocopia da Acta Fundacional.
4-Fotocopia dos Estatutos selados polo Rexistro de Asociacións coa dilixencia de aprobación.

Se a Asociación cambia de domicilio social, ou denominación, é necesario realizar o mesmo trámite na Delegación de Facenda.

Parala apertura dunha cuenta bancaria é necesario presentar una copia dedos Estatutos rexistrados eol C.I.F., con unha Acta da Asociación do seguinte tipo:

(ACTA MODELO PARA LA APERTURA DE CUENTA BANCARIA)

ASOCIACIÓN (nome)…………………………………………………………………………….
Sede social: (domicilio)………………………………………………………………………………

En …………….., a ……….de ……………………………… de ………..

Reunida a Xunta Directiva da Asociación, en sesión ordinaria o día……………………………., acordaq por unanimidade, e conforme aos sus Estatutos, o delegar nos membros da xunta Directiva (normalmente abrese a nome do tesoureiro e do presidente/a dla asociación) que a continuación se citan, para a apertura dunha conta corrente a nome desta Asociación na Caixa Banco……………………………………………………………………….. Sendo
necesario a sinatura das seguintes persoas para poder efectúar as operacións:

 

 

TITULAR 1
TITULAR 2
NOME E APELIDOS NOME E APELIDOS
NIF NIF
DOMICILIO DOMICILIO

o

 

 

 

 

 

 

 

 

E para que conste a los efectos oportunos, D./Dña.
……………………………………………………………. como Secretario/a da Asociación
asino a presente Acta.

Fdo. O/A SECRETARIO/A VºBº EL/LA PRESIDENTE/A


Y para que conste a los efectos oportunos, D./Dña.
……………………………………………………………. como Secretario/a a Asociación
firmo la presente Acta.

 
Asdo.O/A SECRETARIO/A   VºBº O/A PRESIDENTE/A