Subvención para actividades de iniciación deportiva 2011/12

DO INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DE PONTEVEDRA.

O prazo de presentación de solicitudes (artigo 7º) finaliza o vindeiro 12 DE MAIO DE 2011

 

A documentación que terán que achegar é a seguinte:

 

1. Instancia individualizada (Segundo o Anexo 1)

2. Declaración responsable que comprende (Segundo o Anexo 2)

3. Proxecto explicativo da Escola Deportiva Municipal que se pretende organizar con especificación, entre outros, do lugar de celebración, horarios, obxectivos, directrices metodolóxicas, programación didáctica, ratio monitor/alumno, publicidade, etcétera. (Anexo 3)

4. Orzamento de gastos e ingresos da actividade que se solicita, detallando cada un dos gastos e ingresos, expresando o financiamento previsto (Anexo 4)

5. Relación do persoal técnico encargado da coordinación e o desenvolvemento da actividade, expresando a titulación e a relación (laboral ou de voluntariado) coa entidade organizadora. (Anexo 5)

6. De ser o caso, autorización do responsable da instalación onde se pretende desenvolver a actividade. No caso das Escolas Deportivas Municipais a desenvolver nos centros escolares das parroquias rurais, será necesario un certificado de acordo do consello Escolar polo que se acordou integrar a actividade no plano anual de centro como actividade extraescolar e, de ser o caso, autorización do director do centro para realizar a actividade nos horarios e días propostos.

Bases convocatoria

Formularios