Real Decreto-lei 20/2020, de 29 de maio, polo que se establece o ingreso mínimo vital

Trátase dunha prestación de carácter permanente que busca garantir un limiar mínimo de ingresos para todas as familias. Catro de cada cinco persoas en situación de pobreza en España, unos 850.000 fogares segundo a Seguridade Social, poderán cobrar esta prestanción. Deles, 100.000 non terán nin que pedilo, entregaraselles de oficio en primeira instancia.

Para poder solicitar o ingreso mínimo vital hai que cumprir unha serie de requisitos. En primeiro lugar, ter entre 23 e 65 anos, aínda que a idade mínima podería baixar se hai fillos a cargo. Ademais,renda dun adulto que viva só non debería ter superados os 16.614 €  no último ano e 43.200 € para unha familia con cinco o máis membros. O ingreso mínimo vital será compatible con outras rendas salariais e irá vinculada á busca activa de empleo.

A prestación poderase solicitar desde a sede electrónica da Seguridade Social a partir do 15 de xuño e cobrarase mensualmente con efectos retroactivos desde o día 1 de xuño.


Texto oficial

El presente real decreto-ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Texto consolidado vía web

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5493

Descargar en PDF

[pdf-embedder url=”http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2020/06/RD-20-2020-INGRESO-MINIMO-VITAL-BOE-1.pdf” title=”RD 20 2020 INGRESO MINIMO VITAL BOE (1)”]