RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se actualizan os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

Artigo único

Actualizar os prezos públicos mensuais dos servizos prestados polas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, segundo os tramos de renda per cápita da unidade familiar, con base no IPC acumulado durante o período transcorrido entre o mes de xuño de 2012 e o mes de xuño de 2013, de acordo coas tarifas que figuran no anexo da presente resolución.

Disposición derradeira primeira

Os prezos establecidos nesta resolución serán de aplicación a partir do día 1 de setembro de 2013.

Disposición derradeira segunda

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

DOG Nº 153