RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-Dixgal durante o curso 2015/16.

Primeiro. Seleccionar os centros que se relacionan no anexo I desta resolución para participar no proxecto E-Dixgal. Segundo. Rexeitar os centros que se relacionan no anexo II polos motivos que se indican. Terceiro. Considerar non válida a solicitude do centro que se relaciona no anexo III. DOG NÚM 151