Resolución da Consellería de Educación pola que se ditan as instrucións para as avaliacións da LOMCE

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16.

Orixe: Resolución DOG Martes, 26 de abril de 2016 – AnuncioG0164-210416-0003_gl.pdf