ORDE do 9 de abril de 2013 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013.

Primeiro.
 
 
Faise pública a convocatoria de axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de pais de alumnoslegalmente constituídas e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación
especial, desde o 1 de xaneiro de 2013 ata o prazo límite de xustificación de gastos.
 
Segundo.
 
 
Poderán solicitar estas axudas as federacións e confederacións de pais dealumnos así como as asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial que, con anterioridade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, estean
inscritas no censo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.