Calendario escolar

CALENDARIO ESCOLAR 2022/2023

ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

ACTIVIDADES LECTIVAS DO CURSO ESCOLAR 2022/2023

Duración do curso para infantil, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional: 8 de setembro de 2022 ata o 21 de xuño de 2023, ambos incluídos (en 2ª de bacharelato pode modificarse esta última en función das datas de avaliación da ABAU.

Duración para as ensinanzas de réxime especial: 8 de setembro de 2022 ata o 30 de xuño de 2023, ambos incluídos.

VACACIÓNS ESCOLARES :

– Nadal: do 23 de decembro de 2022 ao día 6 de xaneiro de 2023, ambos incluídos.

– Entroido: os días 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.

– Semana Santa: do día 3 ata o día 10 de abril de 2023, ambos incluídos.

Non lectivos

Día das Letras Galegas, 17 de maio de 2023

Día do Ensino: 31 de outubro de 2022 (desprazado do 30, que non era lectivo).

Aos anteriores, engadiranse os 2 días festivos que cada municipio pode determinar antes do 21 de outubro do 2022.Prazo para presentar as programacións didácticas

A dirección do centro remitirá as programacións didácticas á Inspección educativa, antes do día 20 de setembro, que comprobará a súa adecuación ao establecido nas disposicións vixentes.

Deberá utilizarse para a elaboración e o seguimento das programacións das áreas, materias ou ámbitos do segundo ciclo de educación infantil, do primeiro, terceiro e quinto cursos de educación primaria, do primeiro e terceiro cursos da educación secundaria obrigatoria e do primeiro curso do bacharelato, a aplicación informática de programacións da Consellería.