Eureka de altas capacidades e PAE de apoio específico 2023- 2024

Programa de enriquecemento para o alumnado con altas capacidades.

O Programa EUREKA, que parte da atención ás Intelixencias Múltiples, ten coma finalidade atender ás
necesidades educativas e psicosociais do alumnado con altas capacidades.

Consideramos que o motor da aprendizaxe debe partir da implicación dos rapaces e das rapazas e, para que
esta implicación sexa real e significativa, entendemos que se lles debe proporcionar un espazo libre e
enriquecedor que permita: a toma de decisións flexible, a superación de retos, a investigación, a adquisición de
habilidades e a resposta a necesidades individuais e grupais.

Tendo en conta isto e as posibilidades das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, partiremos do seu
aproveitamento para a construción dun espazo de comunicación fluída no que elaborar un proxecto común.
Deste xeito, os aspectos xenéricos que imos traballar serán:

– Cooperación e traballo en equipo: transmitir que sumando esforzos chegamos máis lonxe, que as
dinámicas que se xeran nun equipo contribúen tamén ao desenvolvemento individual.
– Autoestima: Traballar a auto estima como maneira de aprender a xestionar os fracasos e os éxitos na
vida.
– Auto descubrimento: traballar na idea de que o alumnado debe procesar as experiencias, vivilas, e
aprender a xestionalas de maneira cada vez máis autónoma.
– Creatividade: favorecer que o alumnado dispoña de recursos e ferramentas para que integre unha
visión creativa no desenvolvemento dos traballos e as actividades en xeral.
– Pensamento diverxente: aprender que moitas veces hai máis dunha solución aos problemas. Romper
co esquema “problema A – solución B” para entrar nunha dinámica de busca de múltiples solucións
alternativas.
– Pensamento crítico: reforzar a capacidade de cuestionar de xeito razoado e argumentado aquilo
establecido socialmente.

Información e contacto:
FANPA Pontevedra: r/ Xan Guillerme 9, 986 843 412 ou no e-mail actividades@nontedurmas.org
ANIAS: r/ Echegaray 39 baixo, 986 864 598/ 615 780 528 ou no e-mail extraescolares@anias.es

O Programa PAE é un Programa de Apoio Específico dirixido ao alumnado de Educación Primaria e
Secundaria que presenta necesidades derivadas do diagnóstico de diferentes trastornos como poden ser o
Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH),Trastorno de Espectro Autista (TEA),
Trastornos de Aprendizaxe…

Sendo conscientes das necesidades dos/as escolares que presentan estes trastornos tomouse a iniciativa de
crear este Programa para promover actuacións e intervencións que permitan unha resposta adaptada ás
necesidades de cada participante.

Ditas actuacións están dirixidas tanto á intervención educativa con estes alumnos e alumnas como ao
asesoramento e orientación das familias, mantendo sempre a comunicación e a colaboración cos centros
escolares aos que pertence cada participante.
Intervención terapéutica en grupo co neno/a dende dúas liñas de traballo:

– Atención Cognitiva (unha sesión á semana)
– Atención Psicomotriz (unha sesión á semana)

Formación dirixida ás familias, onde as profesionais que interveñen cos nenos/as facilitan ás familias
información actualizada, estratexias e ferramentas precisas que permiten favorecer unha
comunicación positiva que posibilite unha melloría do autoconcepto e da autoestima de tódolos
membros/as da familia, en especial do neno/a con NEE.

Colaboración co centro escolar, a través de reunións periódicas das profesionais do Programa co
departamento de orientación e o titor/a do neno/a, o que permite tanto facilitar e optimizar o
asentamento dos avances alcanzados nas sesións como asesorar ás familias dende unha perspectiva
interdisciplinar.

Información e contacto
FANPA Pontevedra: r/ Xan Guillerme 9, 986 843 412 ou no e-mail actividades@nontedurmas.org
ANIAS: r/ Echegaray 39, 986 864 598/ 615 780 528 ou no e-mail extraescolares@anias.es

Playing English (premer na imaxe para ter a info completa da actividade)