RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013.

Primeiro. Seleccionar os centros que se relacionan no anexo I desta resolución para seren adscritos á Rede Abalar.

Segundo. Rexeitar os centros que relacionan no anexo II polos motivos que se indican.

Terceiro. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso de alzada, perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

DOG N.º 12O