Prezos públicos pola utilización dos comedores escolares dependentes da Consellería de Educación

Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Artigo 1º .-Obxecto. Este decreto ten por obxecto o establecemento dos prezos públicos correspondentes aos servizos de comedor escolar en centros docentes públicos non universitarios xestionados directamente pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Artigo 2º.-Suxeitos obrigados. Están obrigadas ao pagamento das cantidades que se establecen como prezo público, as seguintes persoas usuarias do servizo: a) Os pais, nais ou titores/as legais, en nome e por conta do alumnado usuario do servizo, salvo que estes teñan dereito á gratuidade total do servizo. b) As restantes persoas usuarias do comedor escolar. Artigo 3º.-Prezos públicos do comedor escolar en centros públicos non universitarios. 1. O uso do servizo de comedor escolar en centros docentes públicos non universitarios, xestionados directamente pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, dará lugar ao aboamento dos seguintes prezos públicos por parte dos usuarios: a) 3 euros por día de servizo. b) 1,50 euros por día de servizo, nos supostos recollidos no artigo 4.2º deste decreto. 2. Os prezos públicos actualizaranse cada curso escolar na mesma proporción que a variación interanual positiva experimentada polo índice xeral de prezos de consumo para a Comunidade Autónoma de Galicia (IPC) no mes xuño anterior, mediante resolución da persoa titular da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. DOG 14/8/09