Menús de comedores escolares para xaneiro do 2023

Menú Madruga

Basal Normal

Menú Comedor

BASAL Normal

Menús de Dietas

Cadro de actividades en decembro tanto de Infantil como Primaria

Madruga
Comedor