Consellos Escolares en centros de nova creación

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións para a constitución do Consello Escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos.

Artigo 1.

O obxecto desta disposición é fixar as datas para a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar dos centros docentes sostidos con fondos públicos que inician o seu funcionamento no curso 2011/2012, así como ditar instrucións para o seu desenvolvemento.

Artigo 2.

As eleccións para a primeira constitución do Consello Escolar nos centros escolares sostidos con fondos públicos, a que se refire o artigo anterior, celebraranse entre os días 7 e 11 de novembro de 2011, ambos os dous incluídos. Non obstante, co fin de fomentar a participación de todos os sectores implicados, é desexable que, dentro das posibilidades de cada centro, a xunta electoral fixe unha única data para as votacións correspondentes, de acordo co procedemento establecido:

a) Para os centros de educación infantil, primaria e secundaria, na Orde desta consellería do 21 de outubro de 1996 (DOG do 22 de outubro).

b) Para os centros públicos integrados, no artigo 11 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26 de xaneiro).

c) Para os centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de educación especial e de educación de adultos, na Orde desta consellería do 29 de outubro de 1996 (DOG do 4 de novembro. Corrección de erros: DOG do 15 de novembro).

d) Para os centros privados concertados, na Orde desta consellería do 28 de agosto de 1996 (DOG do 26 de setembro).

DOG 7/10/2011