Calendario escolar curso 2014/15

 

ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 1. Aprobación

Apróbase o calendario escolar para o curso 2014/15 coas especificacións que se sinalan.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

Esta orde é de aplicación en todos os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos.

Artigo 3. Duración do curso académico

1. O curso académico abranguerá desde o día 1 de setembro de 2014 ata o 31 de agosto de 2015.

2. Nos primeiros días do mes de setembro e ata o día 4 como máximo realizaranse as probas correspondentes á convocatoria extraordinaria do curso 2013/14 para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

3. As sesións de avaliación e a entrega de cualificacións da devandita convocatoria extraordinaria poderán realizarse ata o día 8 de setembro, incluído.

4. Sen prexuízo do establecido no artigo 10 desta orde, nos días en que se celebren as probas extraordinarias será de aplicación o punto 107 das instrucións que regulan a organización e o funcionamento dos institutos de educación secundaria, aprobadas pola Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro), e o punto 127 das instrucións que regulan a organización e o funcionamento dos centros públicos integrados, aprobadas pola Orde do 3 de outubro de 2000 (DOG do 2 de novembro). Para tal fin, as direccións dos centros elaborarán o correspondente horario de gardas.

5. O alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato que non puidese matricularse no prazo ordinario poderá facelo no prazo extraordinario, que rematará o día 10 de setembro de 2014, incluído.

Artigo 4. Comedores escolares dos centros públicos

 

Os comedores escolares funcionarán en educación primaria desde o día 10 de setembro de 2014 ata o 19 de xuño de 2015, e en educación secundaria obrigatoria desde o día 15 de setembro de 2014 ata o 19 de xuño de 2015.

DOG NÚM 120