RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2012 (ED114A).

De acordo co previsto no artigo 7 da Orde do 16 de xullo de 2007, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), publicada no DOG número 146, do 30 de xullo, logo da proposta formulada pola Comisión Central de Avaliación, convócanse as probas para a obtención dos certificados de coñecemento de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4.
 

1. Obxecto.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2012.

2. Destinatarios.

As persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes de finais do ano 2012, nacionais ou estranxeiras.

3. Prazo de inscrición.

Desde o día seguinte a publicación desta Resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 3 de abril de 2012 (inclusive).

4. Datas de realización das probas.

Celga 4: 2 de xuño de 2012.

Celga 2: 3 de xuño de 2012.

Celga 3: 9 de xuño de 2012.

Celga 1: 10 de xuño de 2012.

Se o número de aspirantes non permitise rematar as probas orais no día sinalado nesta resolución, a comisión de avaliación continuará con elas no día seguinte.

DOG Nº 11