RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de abril e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

1. Poderanse inscribir para a realización das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria aquelas persoas que teñan cumpridos dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. As persoas solicitantes que estean matriculadas de forma oficial nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria, na educación secundaria para persoas adultas (nivel II das modalidades presencial ou a distancia) ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial deberán presentar ante a dirección do centro correspondente a renuncia ao dereito a seren avaliadas pola matrícula oficial. A renuncia realizarase con anterioridade á presentación da solicitude de matrícula nas probas libres, xuntando á folla de inscrición unha copia da devandita renuncia. O incumprimento deste requisito suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

DOG 20/03