ORDE do 24 de febreiro de 2012 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería para o curso 2012/2013.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso 2012/2013.

Artigo 2. Requisitos para ser adxudicataria/o.

1. Serán requisitos imprescindibles para ser adxudicataria/o de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar:

a) Que a/o nena/o teña a súa residencia en Galicia e que xa nacese no momento de presentación da solicitude.

b) Idade da/o nena/o:

– Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso.

– Non ter cumpridos os 3 anos de idade en 31 de decembro de 2012.

DOG Nº 42