ORDE do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Modifícase o artigo 5 da Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos, que queda redactado como segue:

«Artigo 5. Convocatoria.

1. As probas serán convocadas por resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nunha ou máis convocatorias de carácter ordinario todos os anos. Cando exista unha cantidade suficiente de alumnado que, pola súa situación profesional ou de dispoñibilidade de tempo, acredite xustificadamente que non pode realizar as probas na convocatoria ordinaria, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá convocalas noutras datas de xeito extraordinario.

DOG N.º 35