LEI 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.

Artigo 1. Obxecto

1. Esta lei ten por obxecto establecer o marco normativo e competencial que regule, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, os instrumentos necesarios para desenvolver as políticas públicas dirixidas á xuventude e que garantan a súa activa participación.

2. As políticas públicas dirixidas á xuventude terán como finalidade mellorar a calidade de vida da xente nova, especialmente a través do acceso á información en materia xuvenil e mediante a participación activa dos mozos e mozas no desenvolvemento sostible, económico e social da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. Esta lei será aplicable ás persoas novas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, ou ás que, residindo no estranxeiro, tivesen a súa última veciñanza administrativa en Galicia, así como ás persoas físicas ou xurídicas, públicas e privadas, que desenvolvan actividades que incidan na xente nova.

2. Para os efectos desta lei, terán a consideración de persoas novas as que teñan idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, ambos inclusive.

DOG Nº 139