DECRETO 154/2012, do 12 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2012/2013.

O Real decreto lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, no título II, artigo 6.cinco 2, modifica a redacción do artigo 81.3.b) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e determina que a Comunidade Autónoma fixará os prezos públicos e dereitos dos estudos conducentes á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional dentro dos límites que estableza a Conferencia Xeral de Política Universitaria, que estarán relacionados cos custos de prestación do servizo nos seguintes termos:

1º. Ensinanzas de grao: os prezos públicos cubrirán entre o 15 por 100 e o 25 por 100 dos custos en primeira matrícula; entre o 30 por 100 e o 40 por 100 dos custos en segunda matrícula; entre o 65 por 100 e o 75 por 100 dos custos en terceira matrícula; e entre o 90 por 100 e o 100 por 100 dos custos a partir da cuarta matrícula.

2º. Ensinanzas de máster que habiliten para o exercicio de actividades profesionais reguladas en España: os prezos públicos cubrirán entre o 15 por 100 e o 25 por 100 dos custos en primeira matrícula; entre o 30 por 100 e o 40 por 100 dos custos en segunda matrícula: entre o 65 por 100 e o 75 por 100 dos custos en terceira matrícula; e entre o 90 por 100 e o 100 por 100 dos custos a partir da cuarta matrícula.

3º. Ensinanzas de máster non comprendidas no número anterior: os prezos públicos cubrirán entre o 40 por 100 e o 50 por 100 dos custos en primeira matrícula; e entre o 65 por 100 e o 75 por 100 dos custos a partir da segunda matrícula.

DOG Nº 135