Cheque infantil nas Escolas Infantís de 0-3 anos

Orde do 9 de xuño de 2010 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia a través do cheque infantil en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, e se procede á súa convocatoria.


DOG 14/06/2010