Real decreto de ensinanzas mínimas en primaria

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto polo que se establecen as ensinanzas mínimas en Educación Primaria. A norma establece, por primeira vez no sistema educativo español e seguindo unha recomendación da Unión Europea, as competencias e habilidades básicas que os alumnos deben adquirir para concluír con éxito a súa educación básica, e non só os saberes teóricos.
Establécense oito competencias básicas:

1.Competencia en comunicación lingüística;
2. Competencia matemática;
3.Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico;
4. Tratamento da información e competencia dixital;
5.Competencia social e cidadá;
6.Competencia cultural e artística;
7.Competencia para aprender a aprender e
8. Autonomía e iniciativa persoal.

O Real Decreto tamén regula a realización dunha avaliación de diagnóstico ó finalizar o segundo ciclo da Educación primaria nove anos de idade, momento que permite adoptar as medidas de mellora e reforzo pertinentes antes de finalizar a Primaria.

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

Outro los tema importantes deste Real Decreto é que regula os contidos, obxectivos e criterios de avaliación de Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos, que se impartirá en 5º ou 6º de Primaria (10-11 anos). Esta materia terá nesta etapa tres bloques temáticos: Individuos e relacións interpersoais e sociais, A vida en comunidade e Vivir en sociedade.

Relixión

En canto á materia de relixión, será voluntaria e non computará para becas. Quen non desexen la cursa recibirán a debida atención educativa, que organizarán os centros e reflectirán no seu proxecto educativo.

A finalidade das ensinanzas mínimas é asegurar unha formación común a todos os alumnos dentro do sistema educativo español e garantir a validez dos títulos correspondentes. Dita formación facilitará a continuidade, progresión e coherencia do aprendizaxe en caso de mobilidade do alumnado. As ensinanzas mínimas requirirán, con carácter xeral, o 65 por 100 dos horarios escolares e o 55 por 100 para as Comunidades Autónomas que teñan lingua cooficial. Estas, ao seu vez, disporán para a organización das ensinanzas de dita lingua do 10 por 100 do horario escolar total, e non poderán detraer dun mesmo área unha cifra superior a 35 horas.

Horarios para cada materia

Para o primeiro ciclo:

* Coñecemento do medio natural, social e cultural: 175
* Educación Artística: 105
* Educación Física: 105
* Lingua castelá e Literatura: 315
* Lingua Estranxeira: 105
* Matemáticas: 175
* Relixión: 105

Para o segundo ciclo:

* Coñecemento do medio natural, social e cultural: 175
* Educación Artística: 105
* Educación Física: 105
* Lingua castelá e Literatura: 280
* Lingua Estranxeira: 140
* Matemáticas: 210
* Relixión: 105

Para o terceiro ciclo:

* Coñecemento do medio natural, social e cultural: 140
* Educación Artística: 105
* Educación Física: 105
* Educación para a cidadanía e os dereitos humanos: 50
* Lingua castelá e Literatura: 280
* Lingua Estranxeira: 140
* Matemáticas: 175
* Relixión: 105 v