Todo o preciso para ter os estatutos adaptados a lei do 2002

Toda asociación está obrigada a adaptar os seus estatutos á Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación

Información adap_estatutos
 

DOCUMENTACIÓN PRECISA:

 • Solicitude normalizada SOLICITUDE_ADAPT_ESTATUTOS.pdf
 • CIF da Asociación
 • Dous exemplares orixinais da acta dá Asemblea Extraordinaria ou certificado emitido polo secretario co visto e prace do presidente do acordo de modificación adoptado, coas maioría prevista nos estatutos, para a súa adaptación ao disposto na Lei orgánica 1/2002.
 • Dous exemplares orixinais dos estatutos adaptados, asinados en todas as follas polos membros da Xunta Directiva, con dilixencia ao final do documento na que conste a súa adaptación á Lei orgánica 1/2002, e que substituen aos anteriores inscritos
 • Certificado do secretario/a, co visto e prace do presidente, no que se faga constar:
  -Que a entidade se atopa en situación de actividade e funcionamento.
  -Domicilio social dá asociación.
  -Identificación dos titulares dos órganos de goberno e representación (nome, DNI, – e CIF no seu caso- domicilio e cargo que ocupan). Debe constar así mesmo a súa vixencia nos respectivos cargos da xunta directiva.
 • Xustificante de pago da taxa correspondente Taxas rexistro_asociacións

NORMATIVA:

 

 • AUTONÓMICA.
  Decreto 336/1996, do 13 de setembro, sobre asunción de funcións e servicios transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións e espectáculos públicos, respectivamente, polos reais decretos 1639/1996 e 1640/1996, ámbolos dous do 5 de xullo, e a súa asignación á Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais (DOG nº 182 do 17 de setembro de 1996).

  Enlace á normativa:   Ir DOG

 • AUTONÓMICA.
  Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 194 do 8 de outubro de 1997).

  Enlace á normativa:   Ir DOG

 • ESTATAL.
  Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación (BOE nº 73 do 26 de marzo de 2002).

  Enlace á normativa:   Ir DOG

 • ESTATAL.
  Real Decreto 1497/2003, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións e das súas relacións cos restantes rexistros de asociacións (BOE nº 306 do 23 de decembro de 2003).

  Enlace á normativa:   Ir DOG

 

ENTREGAR EN:

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
R/ Fernández Ladreda nº 43-andar 9º
36003  PONTEVEDRA
Teléfono: 986805312 Fax: 986805299