Reválida de 3º de Primaria

Datas da realización da reválida de 3º de Primaria.

A aplicación das probas da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria realizarase os días 23 e 24 de maio.
No caso de que algún centro non poida realizar algunha das probas nas datas establecidas, por coincidir cun día non lectivo no centro ou por circunstancias sobrevidas que imposibiliten a súa realización, a dirección do centro afectado comunicarao á inspección correspondente cunha antelación mínima de cinco días hábiles ao inicio da proba. A inspección do centro adoptará as medidas necesarias para que se realicen as probas nunha data inmediatamente posterior.
O resto de detalles

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18.

Source: Resolución DOG Xoves, 26 de abril de 2018 – AnuncioG0164-170418-0001_gl.pdf