ORDE do 26 de decembro de 2012 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2013.

Artigo 1. Obxecto

O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a realización dos exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2013 nas seguintes especialidades:

– Operador/ora industrial de caldeiras.

– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.

– Instalador/ora de gas, categoría A.

– Instalador/ora de gas, categoría B.

– Instalador/ora de gas, categoría C.

– Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.

– Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.

– Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.

– Carné profesional de operador/ora de guindastre torre.

– Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

– Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

– Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.

– Manipulador/ora de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

DOG N.º34